مخزن فرم و گواهی

سیاست ها، توافقات و تعهدنامه

1. CP (سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور) دانلود راهنما
2. CPS اعتماد هوشمند آینده دانلود
3. سیاست های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور دانلود
4. توافق نامه سطح ارائه خدمات دانلود
5. توافق نامه طرف های اعتماد کننده دانلود
6. توافق نامه سازمان/شرکت/موسسه دانلود

گواهی های الکترونیکی مرکز

1. گواهی مرکز ریشه G3 دانلود
2. گواهی سطح 1 و 2 اعتماد هوشمند G3 سطح 1 سطح 2

لیست گواهی های ابطال شده

1. گواهی CRL سطح 1 دانلود
2. گواهی CRL سطح 2 دانلود

فرم هاو راهنماهای تکمیل درخواست گواهی

فرم های درخواست صدور گواهی

 • 1- فرم درخواست گواهی امضا
 • 2- فرم درخواست گواهی پست الکترونیکی امن
  • فرم درخواست گواهی پست الکترونیکی امن اشخاص حقوقی دانلود راهنما
  • فرم درخواست گواهی پست الکترونیکی امن اشخاص حقیقی وابسته دانلود راهنما
  • فرم درخواست گواهی پست الکترونیکی امن اشخاص حقیقی مستقل دانلود راهنما
 • 3- فرم درخواست گواهی SSL
 • 4- فرم درخواست گواهی احراز هویت امضاء
  • فرم درخواست گواهی احراز هویت اشخاص حقوقی دانلود
  • فرم درخواست گواهی احراز هویت اشخاص حقیقی مستقل دانلود
  • فرم درخواست گواهی احراز هویت اشخاص حقیقی وابسته دانلود
 • 5- فرم درخواست امضای کد
  • فرم درخواست گواهی امضاء کد اشخاص حقیقی مستقل دانلود
  • فرم درخواست گواهی امضاء کد حقیقی وابسته دانلود
  • فرم درخواست گواهی امضای کد سازمانی دانلود
 • 6- Domain Controller
  • فرم درخواست گواهی Domain Controller اشخاص حقوقی دانلود
  • فرم درخواست گواهی Domain Controller اشخاص حقیقی دانلود
 • 6- فرم درخواست گواهی مهر سازمانی دانلود

فرم های درخواست ابطال گواهی

 • 1- فرم درخواست ابطال گواهی اشخاص حقیقی مستقل دانلود
 • 2- فرم درخواست ابطال گواهی اشخاص حقیقی وابسته دانلود
 • 3- فرم درخواست ابطال گواهی اشخاص حقوقی دانلود

آدرس مخزن LDAP و دانلود نرم افزار

1. آدرس مخزن LDAP مركز میانی اعتماد هوشمند (برای اتصال به مخزن، نرم افزار LDAP Browser را از اینجا دانلود نمایید.)
2. پیش نیاز نرم افزار LDAP Browser را از اینجا دانلود نمایید.