فرآیند صدور گواهی الکترونیکی (RA)

1) مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام

مراجعه و حضور فرد متقاضی یا وکیل وی (با همراه داشتن اصل وکالتنامه) جهت ثبت نام

2) تکمیل فرم ثبت نام

فرم درخواست گواهی امضا

فرم درخواست گواهی پست الکترونیکی امن

فرم درخواست گواهی SSL

فرم درخواست گواهی احراز هویت امضاء

فرم درخواست امضای کد

گواهی مهر سازمانی

گواهیDomain Controller

درخواست ابطال گواهی

3) ارائه مدارک فردی یا سازمانی

مدارک شناسایی فردی:

اصل و کپی هر دو روی کارت شناسایی ملی

اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکس‌دارشناسنامه، گواهینامه، گذرنامه)

مدارک سازمانی

کپی آگهی تاسیس شرکت (مهمور به مهر سازمان)

کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی (مهمور به مهر سازمان)

فیش واریزی هزینه صدور

معرفی‌نامه نماینده سازمان (مهمور به مهر سازمان)

مهر شرکت جهت درج در فرم‌های مربوطه

4) ارائه یا خرید توکن سخت افزاری

توکن رمزنگاری

امکان تهیه توکن در دفتر وجود دارد

5) دریافت گواهی الکترونیک

امضای رسید دریافت گواهی

دریافت توکن و امضا